Reglement van orde

Voorwaarden voor toelating en verblijf

Om een camping te mogen betreden, er zich te vestigen of er te verblijven, moet u toestemming hebben van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze is verplicht erop toe te zien dat het kampeerterrein in goede orde wordt gehouden en dat het onderhavige huishoudelijk reglement wordt nageleefd.

Het verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om het na te leven.

Niemand mag zich op de camping vestigen.

Politie formaliteiten

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun ouders.

In toepassing van artikel R. 611-35 van de Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, is de beheerder verplicht de buitenlandse klant bij aankomst een individueel politieformulier te laten invullen en ondertekenen. Zij moet in het bijzonder vermelden:

 1. De achternaam en voornamen;
 2. De geboortedatum en geboorteplaats;
 3. De nationaliteit;
 4. De gewone verblijfplaats;

Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen worden opgenomen in het dossier van een van de ouders.

Installatie

De buitenaccommodatie en de bijbehorende apparatuur moeten op de aangegeven plaats worden geïnstalleerd volgens de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

Receptie

Open van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur. In het hoogseizoen van 8.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur.

Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over de mogelijkheden van verfrissing, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die van pas kunnen komen.

Een systeem voor het verzamelen en behandelen van klachten staat ter beschikking van de gasten.

Weergave

Dit reglement hangt uit bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt.

Voor geclassificeerde campings worden de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of recreatie en het aantal toeristische of recreatieplaatsen weergegeven.

De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld volgens de voorwaarden die bij decreet van de minister van consumptie zijn vastgesteld en kunnen aan de receptie worden geraadpleegd.

Regelingen voor het vertrek

De gasten worden verzocht hun vertrek de dag tevoren aan de receptie door te geven. De gasten die vóór de openingstijd van de receptie willen vertrekken, moeten hun verblijf de dag ervoor betalen.

Lawaai en stilte

De gasten worden verzocht geen lawaai te maken en geen discussies te voeren die hun buren zouden kunnen storen.

Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deuren en koffers moeten zo stil mogelijk gesloten worden.

Honden en andere dieren mogen nooit zonder toezicht worden achtergelaten. Zij mogen niet op het kampeerterrein worden achtergelaten, zelfs niet achter slot en grendel, in afwezigheid van hun eigenaars, die er burgerlijk aansprakelijk voor zijn.

De beheerder zorgt voor de rust van zijn gasten door tijden vast te stellen waarop het volkomen stil moet zijn.

Bezoekers

Bezoekers kunnen, na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, worden toegelaten tot de camping onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen.

De klant kan een of meer bezoekers aan de receptie ontvangen. De diensten en voorzieningen van de campings zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor het gebruik van deze voorzieningen kan echter een vergoeding worden gevraagd, die bij de ingang van de camping en aan de receptie moet worden aangegeven.

Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op de camping.

Verkeer en parkeren van voertuigen

Binnen de camping moeten voertuigen met een beperkte snelheid rijden.

Verkeer is toegestaan van 7.45 uur tot 22.30 uur.

Alleen voertuigen van kampeerders die op de camping verblijven, mogen op de camping rondrijden. Parkeren is ten strengste verboden op de plaatsen die gewoonlijk door de accommodatie worden ingenomen, tenzij daarvoor een parkeerplaats is voorzien. Het parkeren mag het verkeer niet hinderen en de installatie van nieuwkomers niet verhinderen.

Onderhoud en uitzicht van de installaties

Een ieder is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die schade kan toebrengen aan de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van het kampeerterrein en zijn voorzieningen, in het bijzonder de sanitaire voorzieningen.

Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien.

De klanten moeten het afvalwater in de daarvoor bestemde installaties lozen.

Huisvuil, alle soorten afval, papieren, moeten in de vuilnisbakken worden gedeponeerd.

Het is ten strengste verboden zich te wassen buiten de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Wasgoed moet, indien nodig, in de gemeenschappelijke droogruimte worden opgehangen. In de nabijheid van de accommodatie is het echter tot 10 uur ’s morgens toegestaan, op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit vanaf de bomen gebeuren.

Beplantingen en bloemversieringen moeten worden gerespecteerd. Het is verboden spijkers in de bomen te slaan, takken af te zagen, plantages aan te leggen.

Het is niet toegestaan de plaats van een installatie met persoonlijke middelen af te bakenen, noch de grond om te spitten.

Elke schade aan de vegetatie, omheiningen, terreinen of voorzieningen van de camping zal aan de verantwoordelijke persoon in rekening worden gebracht.

De staanplaats die tijdens het verblijf wordt gebruikt, moet in dezelfde staat worden gehouden als waarin de kampeerder hem bij aankomst heeft aangetroffen.

Beveiliging

 1. Vuur
  Het stoken van open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.

  In geval van brand, onmiddellijk de directie verwittigen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt.

  Een eerste hulp kit is beschikbaar bij de receptie.

 2. Diefstal
  De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die in het kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteit en dient de aanwezigheid van verdachte personen te melden aan de beheerder. Gasten wordt geadviseerd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het veiligstellen van hun apparatuur.

Spelletjes

In de nabijheid van de installaties mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden gespeeld.

De vergaderzaal mag niet worden gebruikt voor onstuimige spelletjes.

Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

Dode garage

Ongebruikt materiaal mag alleen op het veld achtergelaten worden na goedkeuring door de directie en alleen op de aangegeven plaats. Voor deze dienst kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Schending van het reglement van orde

Indien een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger, mondeling of schriftelijk, indien hij dit nodig acht, deze laatste aanmanen de verstoring te beëindigen.

In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en na aanmaning van de beheerder om dit na te leven, kan deze laatste het contract beëindigen.

In geval van een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

Speciale voorwaarden:

 • 2.1. Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met een schriftelijke toestemming van hun ouders en na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.
 • 8.1. De aanwezigheid van bezoekers op de camping is toegestaan tussen 10H en 21H.
 • 10.1. Het schoonmaken van voertuigen is ten strengste verboden op de camping.
  <10.2. Papier, plastic en glasafval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde selectieve sorteercontainers. Buiten deze bakken en containers mag geen afval worden gedeponeerd. Grofvuil mag NIET naast of in de bakken en containers worden opgeslagen.
  • a) Barbecues moeten om 22.00 uur worden gedoofd. L’usage des barbecues jetables est strictement interdit.
 • 13.1. La prestation « Garage mort » ne comprend pas le branchement électrique

Dieren

Eigenaars van huisdieren moeten bij aankomst hun inentingsbewijs laten zien.

Uitwerpselen van dieren zijn niet toegestaan op de camping en moeten onmiddellijk door de eigenaar van het dier worden opgeraapt, op straffe van uitsluiting.